Statut punktu przedszkolnego Silesia Montessori

STATUT
PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO SILESIA MONTESSORI
w Tarnowskich Górach

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Dla Punktu  Przedszkolnego ustala się nazwę Punkt Przedszkolny Silesia Montessori
 2. Siedzibą Punktu Przedszkolnego Silesia Montessori są Tarnowskie Góry.
 3. Punkt Przedszkolny Silesia Montessori znajduje się w lokalu przy ulicy Legionów 37C.
 4. Ustalona nazwa używana jest przez  Punkt Przedszkolny w pełnym brzmieniu.
 5. Punkt prowadzi stronę internetową pod adresem: www.silesiamontessori.pl

§ 2

 1. Organem prowadzącym Punkt  Przedszkolny jest Fundacja Silesia Montessori , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000855400 ,NIP 6312692672, REGON 386817182.
 2. Organ prowadzący prowadzi Punkt Przedszkolny Silesia Montessori na podstawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych Miasta Tarnowskie Góry.
 3. Punkt Przedszkolny Silesia Montessori jest placówką niepubliczną, działającą w ramach obowiązującego prawa oświatowego, Statutu, Koncepcji Pracy i zasad pedagogiki Marii Montessori.

§ 3

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Punktem Przedszkolnym Silesia Montessori jest  Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

§ 4

 1. Punkt Przedszkolny Silesia Montessori  jest placówką niepubliczną.
 2. Punkt Przedszkolny Silesia Montessori realizuje płatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz realizację zadań takich jak udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia
 3. Podstawową metodą pracy z dziećmi jest pedagogika Marii Montessori.
 4. Punkt jest ogólnodostępne dla wszystkich dzieci, których rodzice lub prawni opiekunowie pragną w nim kształcić swoje dzieci, akceptują jego charakter i postanowienia niniejszego Statutu.
 5. O przyjęciu do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń, a w przypadku większej liczby chętnych prowadzona będzie etapowa rekrutacja, której przebieg ustala dyrektor.

§ 5

 1. Punkt działa na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów prawa oświatowego,  jest punktem przedszkolnym w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. 2010 nr 161 poz. 1080 z późn. zm.).
 2. Punkt działa na podstawie Statutu Punktu Przedszkolnego Silesia Montessori.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

§ 6

 1. Nadrzędnym celem Punktu Przedszkolnego Silesia Montessori jest dobro dziecka.
 2. Punkt realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz Prawo Oświatowe i przepisach wydanych na ich podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.
 3. Do głównych zadań Punktu Przedszkolnego Silesia Montessori należą:
  1. sprawowanie opieki nad wychowankami, zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków prawidłowego rozwoju,
  2. wspomaganie indywidualnego i zintegrowanego rozwoju każdego dziecka,
  3. kształtowanie i rozwijanie, w ramach istniejących możliwości, zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci oraz wspomaganie ich twórczego rozwoju,
  4. rozbudzanie ciekawości poznawczej wrażliwości estetycznej oraz wyobraźni dzieci,
  5. kształtowanie postaw tolerancji dla odmienności kulturowej, religijnej i narodowościowej oraz wrażliwości i otwartości na innych ludzi,
  6. nauka samodzielności, uczciwości i odpowiedzialności,
  7. zachęcanie dzieci do wyrażania swoich uczuć i przemyśleń oraz do otwartego kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi,
  8. wychowanie w szacunku dla prawa i zasad moralnych,
  9. kształtowanie umiejętności obserwacji otaczającego dziecko świata,
  10. współdziałanie z rodzicami lub opiekunami dzieci w zakresie niezbędnym dla ich rozwoju,
  11. przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.
 4. Środowisko wychowawcze punktu tworzą dzieci, nauczyciele, inni pracownicy.
 5. Punkt Przedszkolny Silesia Montessori może być miejscem nieodpłatnych praktyk pedagogicznych.

ROZDZIAŁ III
SPOSÓB I ZAKRES WYKONYWANIA
ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

§ 7

 1. W Punkcie Przedszkolnym Silesia Montessori , zgodnie z pedagogiką Marii Montessori, działają grupy skupiające dzieci w wieku 2.5 – 6 lat.
 2. Grupa dzieci w wieku od 2.5 – 6 lat powierzona jest jednemu lub dwóm nauczycielom.
 3. W każdej grupie może być zatrudniona pomoc wychowawcza, która współdziała z nauczycielem w zakresie opieki nad dziećmi.

§ 8

 1. Punkt Przedszkolny Silesia Montessori zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem Punktu (wyjścia i wycieczki).
 2. W wycieczkach mogą brać udział rodzice na zaproszenie nauczycieli.
 3. W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel oraz ewentualnie pomoc wychowawcza i rodzice, zachowując odpowiednią liczbę opiekunów w stosunku jedna osoba dorosła na 10 dzieci.
 4. Każda wycieczka powinna być wcześniej zgłoszona i uzgodniona z Dyrektorem Punktu.
 5. Rodzice dzieci powiadamiani są każdorazowo o wycieczkach i wyjściach, najpóźniej na dzień przed dniem planowanej wycieczki lub wyjścia.

§ 9

 1. Nauczyciele i pomoc wychowawcza są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci.
 2. W trakcie zajęć dodatkowych odpowiedzialność nad dziećmi biorącymi udział w zajęciach, spoczywa na osobie prowadzącej zajęcia dodatkowe.
 3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczyciel, w miarę możliwości, prowadzi swoja grupę przez cały okres pobytu dzieci w Punkcie.

§ 10

 1. Dziecko powinno być punktualnie przyprowadzane do i odbierane z Punktu zgodnie z wybranym wariantem uczestnictwa.
 2. Odbioru dziecka dokonują osobiście rodzice, opiekunowie prawni lub inna upoważniona przez nich pisemnie pełnoletnia osoba zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo. Upoważnienie winno zostać osobiście złożone przez rodziców lub opiekunów prawnych w sekretariacie Punktu Przedszkolnego Silesia Montessori, a osoba upoważniona winna zostać przedstawiona wychowawcy.
 3. Kontakt rodziców z przedszkolem jest możliwy za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, telefoniczny (adres i numer telefonu widnieje na stronie www punktu), osobisty w godzinach pracy punktu. Dwa razy w roku przedszkolnym są organizowane zebrania z rodzicami, na których omawiane są bieżące sprawy przedszkola.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

§ 11

Organami Punktu Przedszkolnego Silesia Montessori są:

 1. Organ prowadzący określony w § 2 ust. 1.
 2. Dyrektor Punktu Przedszkolnego Silesia Montessori.

§ 12

Do obowiązków Organu Prowadzącego należy:

 1. nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez Punkt celów z założeniami Statutu Przedszkola.
 2. ustalanie wysokości wnoszonych przez rodziców opłat z tytułu uczęszczania dziecka do Przedszkola,
 3. zmiana Statutu.

§ 13

 1. Dyrektor Punktu Przedszkolnego Silesia Montessori kieruje działaniami wszystkich osób fizycznych i prawnych wykonujących zadania pedagogiczne na rzecz Punktu oraz nadzoruje wykonywanie tych zadań.
 2. Dyrektor Punktu Przedszkolnego Silesia Montessori zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Punkcie, a także uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Punkt poza obiektem do niego należącym.
 3. Dyrektor Punktu Przedszkolnego Silesia Montessori jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Punkcie nauczycieli oraz pozostałych pracowników.
 4. Do zadań Dyrektora Punktu Przedszkolnego Silesia Montessori należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Punktu i reprezentowanie Przedszkola na zewnątrz,
  2. koordynowanie opieki nad dziećmi,
  3. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Punktu,
  4. przygotowanie arkusza organizacji pracy Punktu,
  5. ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców/prawnych opiekunów,
  6. planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy,
  7. opracowywanie programu rozwoju placówki wspólnie z Dyrektorem Pedagogicznym,
  8. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy,
  9. współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
  10. zarządzanie majątkiem Punktu,
  11. prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Dyrektor Punktu Przedszkolnego Silesia Montessori wydaje decyzje w zakresie przyjęcia dziecka do przedszkola.
 6. Dyrektor Punktu Przedszkolnego Silesia Montessori może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
  1. nieprzestrzegania przez Rodziców postanowień niniejszego Statutu, Regulaminu Punktu lub podważania dobrego imienia Punktu,
  2. zalegania z płatnością czesnego za pobyt dziecka w Punkcie przez okres dłuższy niż 30 dni, w przypadku nieuzgodnienia między Rodzicami a Organem prowadzącym w formie pisemnej pod rygorem nieważności sposobów uregulowania zaległych odpłatności, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty zaległości w dodatkowym terminie 7 dni od otrzymania wezwania,
  3. nieobecności dziecka w Punkcie ponad 1 miesiąc i nie zgłoszenia tego faktu Dyrektorowi Punktu,
  4. jeśli dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków punktu przedszkolnego lub wychowawców,
  5. zatajenia przez Rodziców/opiekunów prawnych ważnych informacji o dziecku, które uniemożliwiają jego pobyt w Punkcie.
  6. Jeżeli uzna, że postawa dziecka lub rodziców uniemożliwiają dalszą współpracę.

§ 14

 1. Dyrektor ds. Pedagogicznych odpowiada za poziom procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego w Punkcie Przedszkolnym Silesia Montessori.
 2. Do zadań Dyrektora ds. Pedagogicznych należy:
  1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2. opracowywanie programu rozwoju placówki,
  3. współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
  4. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych lub zleconych przez Organ prowadzący.

§ 15

Wszelkie spory wynikłe między organami Punktu Przedszkolnego Silesia Montessori winny być, w miarę możliwości rozwiązywane polubownie.

ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

§ 16

 1. Punkt Przedszkolny Silesia Montessori funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem czterotygodniowej przerwy w okresie wakacji ustalanej z Organem Prowadzącym podanej Rodzicom na początku września. Przerwa ta może nie wystąpić. W okresie wakacyjnym dzieci z przedszkoli prowadzonych przez organ prowadzący mogą być kierowane do innego przedszkola pełniącego dyżur. Decyzję o przerwie podejmuje dyrektor w drodze zarządzenia i przekazuje rodzicom w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.
 2. Punkt czynny jest dla dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-16.30, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Dopuszczalna jest zmiana czasu pracy Punktu, w zależności od potrzeb. Decyzję taką podejmuje dyrektor w drodze zarządzenia.
 3. Punkt przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
 4. Podstawą zapisania dziecka do Punktu jest wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka” i podpisanie Umowy o kształcenie przedszkolne.
 5. W ciągu roku dzieci przyjmuje się w miarę dostępności wolnych miejsc.
 6. Dzieci uczęszczają do Punktu w godzinach i na zasadach zgodnych z wariantem uczestnictwa wybranym przez Rodziców w Umowie o kształcenie przedszkolne.
 7. Podstawową jednostką organizacyjną punktu jest grupa obejmująca dzieci w wieku 2,5 – 6 lat z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.. Liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 25.
 8. Dyrektor Punktu powierza każdą grupę opiece jednego lub dwóch nauczycieli, a dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, pożądane jest, aby nauczyciel prowadził swoją grupę przez wszystkie lata pobytu dzieci w placówce.

§ 17

Szczegółową organizację pracy, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa „Arkusz
organizacyjny Punktu Przedszkolnego Silesia Montessori” opracowany przez Dyrektora Puntu do dnia pierwszego września danego roku.

§ 18

 1. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez Dyrektora Punktu  i podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają szczegółowe rozkłady dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wycieczki, uroczystości).

§ 19

 1. Dokumentacja działalności przedszkola dotycząca procesu opiekuńczo–wychowawczo– dydaktycznego obejmuje, dzienniki zajęć dydaktycznych oraz dodatkowych.
 2. W planowaniu procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego uwzględnia się zasady pedagogiki Marii Montessori, zgodnie z którym działa Punkt.
 3. Realizacja podstawy programowej odbywa się w trakcie całego dnia pracy Punktu z uwzględnieniem ramowego harmonogramu dnia.
 4. W Punkcie mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
 5. Czas trwania zajęć dodatkowych, powinien być dostosowany przez nauczycieli-specjalistów prowadzących te zajęcia do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
  1. Dla dzieci w wieku 2,5-4 lat – ok. 15- 30 minut
  2. Dla dzieci w wieku 5-6 lat – ok. 30 – 45 minut
 6. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez Dyrektora Punktu.
 7. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Punkcie określają odrębne przepisy.

§ 20

 1. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci i pod opieką nauczyciela.
 2. Placówka może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację, program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

§ 21

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego Silesia Montessori wnoszą stałą, miesięczną opłatę za usługi świadczone przez Punkt, zwane dalej czesnym.
 2. Czesne płatne jest miesięcznie, z góry do piątego dnia każdego miesiąca w 12 miesięcznych ratach.
 3. Czesne obejmuje koszty związane z:
  1. opieką i wychowaniem dziecka w Punkcie,
  2. zajęciami dodatkowymi
   1. zajęcia rytmiki,
   2. język angielski,
   3. Integracji Sensorycznej

 

 1. W Puncie mogą być prowadzone również inne zajęcia dodatkowe i terapie ustalone przez Organ prowadzący na dany rok szkolny i podane Rodzicom na pierwszym w roku szkolnym zebraniu i przez Rodziców opłacane. Dziecko bierze w nich udział wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Rodziców.
 2. Wysokość czesnego ustalana jest corocznie przez Organ prowadzący Punkt i ogłaszane nie później niż do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w budynku oraz zamieszczenie odpowiedniego komunikatu na stronie internetowej Puntu.
 3. Nieobecność dziecka w placówce nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczenia opłaty stałej.

§ 22

 1. Całodzienne wyżywienie dla dzieci jest dodatkowo płatne i obejmuje:
  1. Śniadanie,
  2. Dwudaniowy obiad,
  3. Podwieczorek (w przypadku wariantu pełnego)
 2. Z wyżywienia przedszkolnego mogą również korzystać pracownicy Punktu wnosząc miesięczną opłatę.

§ 23

Działalność Przedszkola finansowana jest na zasadach określonych w Rozdziale IX Statutu.

ROZDZIAŁ VI
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

§ 24

 1. W Punkcie Przedszkolnym Silesia Montessori zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
 2. W Punkcie może zostać zatrudniona również pomoc wychowawcza.
 3. Każdy pracownik zna i respektuje Prawa Dziecka.
 4. Liczbę nauczycieli i innych pracowników określa arkusz organizacyjny.
 5. Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy i odbywania praktyk przez studentów studiów pedagogicznych.
 6. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych w Puncie określają umowy zawarte z pracownikami Punktu w oparciu o obowiązujące przepisy.

§ 25

 1. Nauczyciele zatrudnieni w Punkcie posiadają kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami.
 2. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiadają za jakość i wyniki tej pracy.
 3. Do zadań nauczycieli należą:
  1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie ich pobytu w Przedszkolu,
  2. sumienne planowanie, prowadzenie i dokumentowanie własnej pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  3. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji,
  4. współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotna i inną,
  5. ścisłe współdziałanie z rodzicami/opiekunami dziecka w sprawach wychowania i nauczania, w szczególności w formie konsultacji indywidualnych,
  6. dbałości o mienie Punktu,
  7. doskonalenie zawodowe i pedagogiczne,
  8. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno –sportowym,
  9. realizacja zadań zleconych przez Dyrektora Punktu Przedszkolnego Silesia Montessori , wynikających z bieżącej działalności Punktu.

§ 26

 1. Pomoc wychowawcza posiada kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Podstawowymi obowiązkami pomocy wychowawczej są:
  1. opieka na dziećmi w czasie nieobecności wychowawcy,
  2. współpraca z wychowawcą w zakresie układania rozkładu dnia i pracy w grupach,
  3. współpraca z innymi nauczycielami – specjalistami w prowadzeniu zajęć
  4. nadzór nad odpowiednim przygotowaniem dzieci do odpoczynku i korzystania ze świeżego powietrza,
  5. współodpowiedzialność materialna z wychowawcą za sprzęt i zabawki w Punkcie.

§ 27

Zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi:

 1. zapewnienie sprawnego działania placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu jego otoczenia w ładzie i czystości,
 2. pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami i pracownikami przedszkola w zakresie opieki i wychowania dzieci.

§ 28

 1. W zależności od potrzeb możliwe jest łączenie poszczególnych stanowisk.
 2. Dyrektor Punktu powierza każdemu pracownikowi jego zakres obowiązków.

ROZDZIAŁ VII

WYCHOWANKOWIE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

§ 29

 1. Do  Punktu Przedszkolnego Silesia Montessori uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
 2. Dyrektor może wyrazić zgodę na uczęszczanie do punktu dziecka, które nie ukończyło 3 lat w roku kalendarzowym, w którym rozpoczęło pobyt w Punkcie.
 3. Do Punktu  może uczęszczać dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat.

§30

 1. Dzieci w Punkcie Przedszkolnym Silesia Montessori mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, w szczególności prawo do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  2. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,
  3. życzliwego i podmiotowego traktowania oraz akceptacji,
  4. szacunku dla wszystkich potrzeb i poszanowania własności,
  5. partnerskiej rozmowy na każdy temat oraz komunikacji z dorosłymi na zasadzie równouprawnienia,
  6. opieki, pomocy i ochrony,
  7. indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
  8. snu lub wypoczynku jeśli jest zmęczone, a nie do snu „na rozkaz”,
 2. Dziecko w Punkcie zobowiązane jest do:
  1. przestrzegania kodeksu postępowania zgodnego z normami i wartościami współżycia społecznego,
  2. stosowania się do przyjętych wewnątrz oddziałowych umów opracowanych przez dzieci i nauczyciela dotyczących współdziałania i współżycia w grupie dziecięcej.

ROZDZIAŁ VIII
RODZICE WYCHOWANKÓW PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

§31

Do podstawowych obowiązków Rodziców dziecka należy:

 1. przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu,
 2. punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Punktu zgodnie z zasadami określonymi w §11.
 3. terminowe uiszczanie czesnego,
 4. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Punkcie  i niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
 5. współdziałanie z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia jego drogi indywidualnego rozwoju.

§ 32

Rodzice mają prawo do:

 1. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka,
 2. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 3. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy Punktu oraz opinii na temat pracy Punktu Organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną.

 

ROZDZIAŁ IX
FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

§ 33

 1. Działalność Punktu Przedszkolnego Silesia Montessori finansowana jest z
  1. opłat rodziców dzieci uczęszczających do Punktu.
  2. wpisowego wpłacanego jednorazowo przez rodziców po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola i po podpisaniu umowy przez rodziców; wpisowe nie podlega zwrotowi również w przypadku rezygnacji przez rodziców z przedszkola; wysokość wpisowego i zasady płatności określa Organ prowadzący.
  3. dotacji z budżetu Gminy Tarnowskie Góry zgodnie z zasadami określonymi przepisami ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11/01/2017 poz. 59).
  4. środków przekazywanych przez Organ prowadzący,
  5. darowizn oraz środków pozyskanych z programów i funduszy celowych, pozyskanych przez Punkt lub organ prowadzący na rzecz Punktu Przedszkolnego Silesia Montessori.
 2. Placówka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 34

Prowadzenie Punktu Przedszkolnego Silesia Montessori jest działalnością oświatowo – wychowawczą w rozumieniu ustawy o systemie oświaty i jako taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§35

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§36

 1. Zmiany w statucie uchwala Organ prowadzący.
 2. Statut Punktu Przedszkolnego Silesia Montessori nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa.
 3. Wszelkie zmiany statutu wymagają formy pisemnej i podania do wiadomości pracownikom i rodzicom nie później niż na 1 tydzień przed wejściem w życie.

§ 37

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

§38

Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2021.

Przewiń do góry

Prezent na dzień dobry