Fundacja

O fundacji

Fundacja Silesia Montessori jest organem prowadzącym Centrum Edukacji Silesia Montessori. Powstała w 150 rocznicę  narodzin Marii Montessori, której podejście wobec dzieci było ponadczasowe, po to aby szczerzyć jej koncepcje pedagogiczną w myśl hasła „szkoła na miarę dziecka”

Celem Fundacji jest podejmowanie wszelkich działań na rzecz ogółu społeczności a mianowicie:
1) upowszechnianie i poszerzanie wiedzy o alternatywnych metodach edukacyjnych, pedagogicznych i wychowawczych,
2) rozpowszechnianie wiedzy na temat właściwych sposobów realizacji tychże metod,
3) rozpowszechnianie wiedzy o efektach stosowania alternatywnych programów edukacyjnych, wychowawczych i pedagogicznych,
4) krzewienie oświaty, doskonaleniem systemu oświaty,
5) ochrona i promocja zdrowia,
6) promocja i organizacja wolontariatu,
7) Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
8)działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
9) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
10) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
11) działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin,
12) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
14) działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania i młodzieży,

Statut fundacji

Fundacja Silesia Montessori

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Silesia Montessori zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Magdalenę Cwenar i Aleksandrę Nogalską, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym nr 6589/2020 sporządzonym przez notariusza Kancelaria Notarialna Jacek Wieczorek,
42-600 Tarnowskie Góry, ul.Gliwicka 35 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja ma osobowość prawną.

§ 2

1. Fundacja może używać tłumaczeń pełnej nazwy na języki obce.

§ 3

Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

§ 4

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gliwice.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest podejmowanie wszelkich działań na rzecz ogółu społeczności a mianowicie:
1) upowszechnianie i poszerzanie wiedzy o alternatywnych metodach edukacyjnych, pedagogicznych i wychowawczych,
2) rozpowszechnianie wiedzy na temat właściwych sposobów realizacji tychże metod,
3) rozpowszechnianie wiedzy o efektach stosowania alternatywnych programów edukacyjnych, wychowawczych i pedagogicznych,

4) krzewienie oświaty, doskonaleniem systemu oświaty,
5) ochrona i promocja zdrowia,
6) promocja i organizacja wolontariatu,
7) Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
8)działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
9) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
10) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
11) działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin,
12) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
14) działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania i młodzieży,

Przewiń do góry

Prezent na dzień dobry